പ്രധാന വ്യക്തികൾ

 

ശ്രീ. കെ ആർ ജ്യോതിലാൽ ഐഎഎസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
സെക്രട്ടറി
സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പ്
റൂം നമ്പർ 264
രണ്ടാം നില
സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്
ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
മൊബൈൽ: 9995508800
ഫോൺ: 0471-2334011
ഫാക്സ്: 0471-2327270
ശ്രീ. വിനോദ് മാത്യു

 

ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്
സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പ്
വികാസ് ഭവൻ പി. ഒ.
തിരുവനന്തപുരം- 695033
ഫോൺ: 0471-2304980
ഫാക്സ്: 0471-2304980
ഇമെയിൽ: dswkerala@gmail.com
ശ്രീമതി. എസ് ബിന്ദു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫീസര്‍ ഫോൺ: 0471-2302655
മൊബൈൽ: 9446553125
ശ്രീമതി . സുധാകുമാരി ഒ
ഫിനാൻസ് ഓഫീസര്‍ ഫോൺ: 0471-2303654
മൊബൈൽ: 8547255902
ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാര്‍ റ്റി. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഫോൺ: 0471-2303654
മൊബൈൽ: 9446081465
ശ്രീ. ജിത്തു വിജയ്‌ ജൂനിയര്‍ എമ്പ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസര്‍ ഫോൺ: 0471-2303654
മൊബൈൽ: 9995394614

 

മറ്റ് പ്രധാന വ്യക്തികൾ

 

സെക്രട്ടറി, ഡി ഇ എസ് ഡബ്ല്യൂ
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ്‌  എക്സ് സർവീസ് മെന്‍ വെൽഫെയർ
ഡിഫൻസ് , ന്യൂ ഡൽഹി -110066
ഫോണ്‍-011-23792913/2914
ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ റീസെറ്റിൽമെന്റ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്‌ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ റീസെറ്റിൽമെന്റ്
വെസ്റ്റ്‌ ബ്ലോക്ക്‌ 4, ആര്‍.കെ. പുരം,
ന്യൂ ഡൽഹി – 110066
ഫോണ്‍: 011-26192351, 26192354,
ഫാക്‌സ്‌: 011-26192350
ഇ-മെയില്‍: www.dgrindia.com
സെക്രട്ടറി കേന്ദ്രീയ സൈനിക ബോർഡ്
വെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്‌ 4, ആര്‍. കെ. പുരം,
ന്യൂ ഡൽഹി – 110066
ഫോണ്‍: 011-26192351, 26192354,
ഫാക്‌സ്‌: 011-26192350
ഇ-മെയില്‍: secretaryksb@gmail.com
jdpetitionsksb@gmail.com
jdwelfareksb@gmail.com
jdpmscholarshipksb@gmail.com