ആർടിഐ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ നോഡൽ ഓഫീസർ

Ser No Subject File/GO Type Section Years File/GO No
01 Posts in the State Soldiers,Sailors&Airmen’s Board Special Rules GO A 1975 GO(P) No 116/75/PD Dated 13.06.1975
02 Special Rules GO A 1977 GO(MS) No 390/77/GAD dated 23.11.1977
03 SMBF/DMBF- Amendment to the Existing Rules for the Administration of Fund GO B 2014 G.O.(MS)No:
337/2014/GAD ,Dt: 05.12.2014
04 SMBF/DMBF – Amendment to the Existing Rules for the Administration of Fund GO B 2016 G.O.(MS)No:
11/2016/GAD ,Dt: 06.02.2016
05 SMBF-Enhancement of the rate of Ex-Gratia Grant GO B 2017 G.O.(MS)No:
205/2017/GAD ,Dt: 30.06.2017
06 SMBF-നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ എയിഡ്‌സ് രോഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പുതിയ പദ്ധതി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് GO B 2018 സ.ഉ.(കൈ)നം: 57/2018/പൊ.ഭ.വ.തീയതി 07.03.2018
07 സൈനിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ ആശ്രിതരായ മക്കൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് തുകയും വരുമാന പരിധിയും വർധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് GO B 2018 സ.ഉ.(കൈ)നം: 09/2018/സൈ.ക്ഷേ.വ.തീയതി 10.08.2018
08 SMBF ൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന വിവിധ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളുടെ തുക വർധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് GO B 2018 സ.ഉ.(കൈ)നം: 25/2018/പൊ.ഭ.വ.തീയതി 28.09.2018
09 SMBF ൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന വിവിധ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളുടെ തുക വർധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് GO B 2019 സ.ഉ.(കൈ)നം: 29/2019/സൈ.ക്ഷേ.വ.തീയതി 19.10.2019
10 SMBF-സ്‌കീമുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ ഉത്തരവ് GO B 2022 സ.ഉ.(കൈ)നം: 10/2022/പൊ.ഭ.വ.തീയതി 28.09.2018  25.02.2022
11 Dealing with Jawan in Government office Circular B 2020 SWD/150/2019/SWD
dated 01/01/2020
12 House Tax Exemption-GREF/BRO Personnel GO B 2022 G.O.(MS)No.153/2022/LSGD
Dated 19/07/2022
13 House Tax Exemption-BSF/CRPF/CISF/ITBP/SSB  Personnel GO B 2021 G.O.(MS)No.60/2021/LSGD
Dated 20/02/2021
14 House Tax Exemption-Coast Guard  Personnel GO B 2019 G.O.(MS)No.150/2019/LSGD
Dated 25/11/2019
15 House Tax Exemption-EX-Servicemen GO B 2005 G.O.(MS)No.03/2005/LSGD
Dated 01/01/2005
16 Dependency Certificate to the dependent of Ex-Servicemen GO B 2011 G.O(MS)No.335/2011/GAD
dated 08/11/2011
17 Redressal of Grievances of Serving soldiers /ESM GO B 2009 G.O(MS)No.173/09/GAD
Dated 24/07/2009
18 Redressal of Grievances of Serving soldiers /ESM GO B 2012 G.O(MS)N0.330/2012/GAD
Dated 22/11/2012
19 Clarification for the Eligibility of ESM to the Rank Hav (MACP NB
SUB)
Circular B 2016 119/KSB/RMDF/Misc Corres /16 dated
08-11-2016
20 Clarification on Policy for Financial Assistance for Education and Marriage Welfare Schemes for Children/Widow of ESM Circular B 2019 195/Welfare/Misc/KSB/Mrg & Edn/2019 dated 26 Sep 2019
(Appx A to KSB Sectt Letter No. 195/Welfare/Misc/KSB/Mrg & Edn dated 11 Jan
2022)
21 (Amendment to the above) Circular B 2022 195/Welfare/Misc/KSB/Mrg & Edn dated 11 Jan 2022
22 (Re-inforced by the above)
Financial assistance for Daughter’s marriage/Widows Re-marriage
Circular B 2014 Appendix D to to KSB Sectt Letter No.
2(2)/Policy/KSB/A dated 28 Nov 2014
(Appx B to KSB Sectt Letter No. 195/Welfare/Misc/KSB/Mrg & Edn dated 11 Jan
2022)
23 Payment failure cases and re-issue: Welfare Schemes Circular B 2021 181/Welfare/Re-issue/Obsn/ 2021 dated 09-02-2021
24 Status: RMEWF Welfare Schemes Circular B 2021 189/RMEWF/Misc/2020 dated 01-04-2021
25 Revision of 100% Disabled Children Grant Funded out of Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) GO B 2021 5(1)2021-D(Res-II)
dated 09-07-2021
26 Evaluation of Schemes of KSB GO B 2021 MoD ID No. 1
(38)/2021/D-(Res-II) ) Dated 13-11-2021
27 (Forwarded the above vide) Discontinuation of Welfare Schemes for Funeral, House Repair and Officer Cadet training (NDA Cadet) Grants Circular B 2022 199/Welfare/SOP/2021-22
dated 10- 02-2022
28 Payment failure cases and re-issue: Welfare Schemes Circular B 2021 181/Welfare/Re-issue/Obsn/ 2021 dated 09-02-2021
29 Status: RMEWF Welfare Schemes Circular B 2021 189/RMEWF/Misc/2020 dated 01-04-2021
30 Revision of 100% Disabled Children Grant Funded out of Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) GO B 2021 5(1)2021-D(Res-II)
dated 09-07-2021
31 Review of Welfare Schemes From AFFDF Schemes Circular B 2022 199/Welfare/SOP/2021-22
dated 31- 03-2022
32 Submission of application for renewal of Penury, Orphan & 100% Disabled Child Grant by entitled to seek Financial Assistance from AFFDF Circular B 2022 195/Welfare/Misc/2022 dated 01-11-2022
33 Employment assistance to dependent of defense personnel and GREF/BSF personnel attached to military duty killed/disabled/missing in action GO C 2002 GO(P) No
110/02/GAD dated 29-04-2002
34 Employment assistance to the dependents of Defence and CAPF – Eligibility criteria revised- Guidelines introduced GO C 2020 GO(P) No
02/2020/SWD dated 11.03.2020
35 Rehabilitation Training File D 2022-23 D-3/15905/2020/DSW
Dated 18/02/2020
36 Orphan Grant File D 2022-23 D-3/11469/2022/DSW
Dated 11/10/2022
37 Entrance Coaching Grant File D 2022-23 D-3/0541/2016/DSW
Dated 30/01/2016
38 Professional Scholarship GO D 2022-23 2020/ dated 03/02/2020
39 Self-Employment  Top Up Subsidy File D 2022-23 12/11/2021
40 Grant –in- Aid File D 2022-23 D-3/2966/2015/DSW
Dated 23/03/2015
41  Old Age Destitute Allowance File D 2022-23 D1/19882/2014/DSW
42 Lump -Sum Grant (Kazhakoottam Sainik School) File D 2022-23 Resolution No.XI  of the
Executive Sub Committee of the Amalgamated  Fund Meeting  held On 23 Dec
2011