സൈനിക് റസ്റ്റ് ഹൗസ്

നമ്പർ ലൊക്കേഷൻ വിലാസം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
ദൂരം (കി.മീ.)
എയർപോർട്ട്
ദൂരം (കി.മീ.)
മുറികൾ
Offices / JCOs / ORs
ഫോൺ
1 തിരുവനന്തപുരം സൈനിക റെസ്റ്റ് ഹൗസ്
വഞ്ചിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം
തിരുവനന്തപുരം
1.72 കി.മീ.
തിരുവനന്തപുരം
7 കി.മീ.
ചുവടെയുള്ള
കുറിപ്പ്
കാണുക
0471-2471853,
895807131
2 ചെങ്ങന്നൂർ മാമ്മൻ മെമോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എതിർവശം
ചെങ്ങന്നൂർ -689121
ചെങ്ങന്നൂർ 200 മീ. കൊച്ചി,
നെടുമ്പാശ്ശേരി,
90 കി.മീ.
7008629193
3 ആലപ്പുഴ സൈനിക റെസ്റ്റ് ഹൗസ്
ആറാട്ടുവഴി റോഡ്
ആലപ്പുഴ-688007
ആലപ്പുഴ, 7 കി.മീ. കൊച്ചി,
നെടുമ്പാശ്ശേരി,
100 കി.മീ.
0477-2245673

9105214901

4 കോട്ടയം തലപ്പാടി
പുതുപ്പള്ളി റോഡ്
മണർകാട് പി.ഓ
കോട്ടയം – 686019
കോട്ടയം 7 കി.മീ. കൊച്ചി,
നെടുമ്പാശ്ശേരി,
100 കി.മീ.
8547672773
5 എറണാകുളം സൈനിക റെസ്റ്റ് ഹൗസ്
എറണാകുളം
എറണാകുളം, 16 കി.മീ. കൊച്ചി
നെടുമ്പാശ്ശേരി,
35 കി.മീ.
9446130917
6 തൃശൂർ സൈനിക റെസ്റ്റ് ഹൗസ്
പൂത്തോൾ,
തൃശൂർ- 680004
തൃശൂർ, 1 കി.മീ. കൊച്ചി
നെടുമ്പാശ്ശേരി
45 കി.മീ.
0487- 2384037

7994341386

7 മലപ്പുറം സൈനിക റെസ്റ്റ് ഹൗസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
മലപ്പുറം-676505
തിരൂർ 35 കി.മീ. കോഴിക്കോട്,
കരിപ്പൂർ
40കി.മീ.
0483- 2734932

6238680715

8 കോഴിക്കോട് സൈനിക റെസ്റ്റ് ഹൗസ്
ബാലൻ കെ. നായർ റോഡ്
കോഴിക്കോട്-673001
കോഴിക്കോട്, 3 കി.മീ. കോഴിക്കോട്,
കരിപ്പൂർ
25 കി.മീ.
0495-2361881

7002802762

 

Officers/ JCOs / ORs ക്കായി പ്രത്യേകം മുറികളൊന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല, ഓരോ സൈനിക റെസ്റ്റ് ഹൗസിലെയും ആകെയുള്ള മുറികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

  1.  തിരുവനന്തപുരം- 11 മുറികൾ (2 x എസി റൂം ഉൾപ്പെടെ, 09 കിടക്കകളുള്ള ഡോർമിട്ടറി ഒഴികെ)
  2. ചെങ്ങന്നൂർ – 12 കിടക്കകളുള്ള ഡോർമിട്ടറി
  3. ആലപ്പുഴ- 07 മുറികൾ
  4. കോട്ടയം– 9 മുറികൾ (02 x എസി മുറികൾ ഉൾപ്പെടെ, 12 കിടക്കകളുള്ള ഡോർമിട്ടറി ഒഴികെ)
  5. എറണാകുളം- 14 മുറികൾ (1 x എസി റൂം ഉൾപ്പെടെ, 10 കിടക്കകളുള്ള ഡോർമിറ്ററി ഒഴികെ)
  6. തൃശൂർ- 06 മുറികൾ (1 x എസി റൂം ഉൾപ്പെടെ, 4 കിടക്കകളുള്ള ഡോർമിറ്ററി ഒഴികെ)
  7. മലപ്പുറം- 11 മുറികൾ (02 x എസി മുറികൾ ഉൾപ്പെടെ, 12 കിടക്കകളുള്ള ഡോർമിട്ടറി ഒഴികെ)
  8. കോഴിക്കോട്- 16 മുറികൾ (1 x എസി റൂം ഉൾപ്പെടെ)