1. അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫണ്ട്- പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫണ്ട്-  സാമ്പത്തിക സഹായം
2. എംഎഫ്എ ഗുണഭോക്താക്കൾ WW II ൽ പങ്കെടുത്ത വിമുക്ത ഭടന്മാർക്കും അവരുടെ വിധവകൾക്കുമുള്ള പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക സഹായം (MFA)
3. ഗ്യാലൻട്രി  അവാർഡ് / നോൺ ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് ഗുണഭോക്താക്കൾ ക്യാഷ് അവാർഡ്, ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് തുക, എക്‌സ് ഗ്രേഷ്യ ഗ്രാന്റ് (01.04.2017 മുതൽ 31.01.2018 വരെ)
4. CMSWF ൻ്റെ  ഗുണഭോക്താക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സൈനിക് ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്ന് നൽകിയ സാമ്പത്തിക സഹായം (01 ഏപ്രിൽ 2017 മുതൽ 2018 ജനുവരി 31 വരെ)
5. ബിഎസ്എസിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ 2017-18-ലെ വിമുക്തഭടന്മാരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം (ബിഎസ്എസ്)
6. ബ്ലൈൻഡ് ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ബ്ലൈൻഡ് ഗ്രാന്റ് 2017-18
7. കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ് ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ SMBF- മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം 2017-18
8. ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് 2017-18
9. DMBF & SMBF ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ DMBF ഗ്രാന്റുകൾ (BD മീറ്റിംഗിലെ സാമ്പത്തിക സഹായം – 2017-18)
10. DMBF ഗ്രാന്റുകൾ (BD മീറ്റിംഗിലെ സാമ്പത്തിക സഹായം – 2017-18) വാസസ്ഥലം നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാന്റ്/ കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുള്ള പോക്കറ്റ് മണി, ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ്
11. MAC ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ MAC ഗ്രാന്റ് 2017-18
12. വിവാഹ ധനസഹായത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ വിവാഹ ഗ്രാന്റ് 2017-18
13. മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് 2017-18
14. മെഡിക്കൽ റിലീഫ് ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മെഡിക്കൽ റിലീഫ് ഗ്രാന്റ്
15. തയ്യൽ മെഷീൻ ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ SMBF- തയ്യൽ/ എംബ്രോയ്ഡറി മെഷീൻ ഗ്രാന്റ് 2017-18
16. ടോപ്പ് സ്കോറർ ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എസ്എംബിഎഫ്- മുൻ സൈനികരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് 2017-18
17. ബ്ലൈൻഡ് ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ബ്ലൈൻഡ് ഗ്രാന്റ്- അധിക പട്ടിക ബ്ലൈൻഡ് ഗ്രാന്റ് 2017-18
18. കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ് ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള SMBF സാമ്പത്തിക സഹായം- 2017-18
19. ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ്- 2017-18
20. വാസസ്ഥലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ വാസസ്ഥലം നന്നാക്കൽ ഗ്രാന്റ്-അധിക ലിസ്റ്റ് 2017-18
21. ഉടനടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്റെ (IFA) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉടനടി സാമ്പത്തിക സഹായം 2017-18- ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി/സൈനിക് വെൽഫെയർ ഡയറക്ടർ എന്നിവരുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന്
22. MAC ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ MAC ഗ്രാന്റ്- അധിക ലിസ്റ്റ് 2017-18
23. വിവാഹ ധനസഹായത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ വിവാഹ ഗ്രാന്റ്-  അധിക ലിസ്റ്റ് 2017-18
24. തയ്യൽ മെഷീൻ ഗ്രാന്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ SMBF- തയ്യൽ/ എംബ്രോയ്ഡറി മെഷീൻ ഗ്രാന്റ്  അധിക ലിസ്റ്റ് 2017-18