സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ – ഡയറക്ടറേറ്റ്

ക്രമ നം. സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ വഹിക്കുന്ന ചുമതലകൾ
1. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്  ആഫീസർ ജുനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഭരണപരമായ രേഖകൾ, വകുപ്പിന്റെ  പൊതുവായ ഘടന, പ്രവർത്തനം, വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമാവലികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ
2. ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക് (ബി-1) സ്റ്റേറ്റ് മിലിട്ടറി ബനവലന്റ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സഹായം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ.
3. ഫിനാൻസ് ആഫീസർ സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക് (ഡി-1) അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സഹായം മറ്റ് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ.
4. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക് (സി-1) തൊഴിൽ സഹായം വിമുക്തഭടന്മാർ/വിധവകൾ തുടങ്ങിയവരുടെ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ വിമുക്ത ഭടൻമാരുടെ തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ

 

സ്റ്റേറ്റ്‌ പബ്ലിക്‌ ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസര്‍ – ജില്ലാ ആഫീസുകള്‍

ക്ര.നം ജില്ലാ തല സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ജില്ല
1. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്,
വഞ്ചിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം
0471-2472748 തിരുവനന്തപുരം
2. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കൊല്ലം
0474-2702987 കൊല്ലം
3. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പത്തനംതിട്ട
0468-2222104 പത്തനംതിട്ട
4. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്,
മുട്ടമ്പലം, പി ഓ. കോട്ടയം – 04
0481-2510287 കോട്ടയം
5. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്
തൊടുപുഴ ഇടുക്കി
0486-2222904 ഇടുക്കി
6. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്,
ആറാട്ടു വഴി, ആലപ്പുഴ
0477-2245673 ആലപ്പുഴ
7. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്, എറണാകുളം
0484-2422239 എറണാകുളം
8. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്,
പൂത്തോൾ, തൃശ്ശൂർ
0487-2384037 തൃശ്ശൂർ
9. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്,
ജൈനിമേട് ,വടക്കന്തറ, പാലക്കാട്‌- 678012
0491-2971633 പാലക്കാട്
10. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം 0483-2734932 മലപ്പുറം
11. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്, ബാലൻ കെ നായർ റോഡ്, കോഴിക്കോട് 0495-2861881 കോഴിക്കോട്
12. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്, കൽപ്പെറ്റ, നോർത്ത് വയനാട് 0493-620668 വയനാട്
13. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കണ്ണൂർ 0497-2700069 കണ്ണൂർ
14. ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ൪ ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ആഫീസ്, 0499-4256860 കാസർഗോഡ്